1. תקנון, מדיניות ותנאי האתר

(“תקנון, מדיניות ותנאי האתר – חברת Jcrhome בע”מ ח.פ 514656628 ​).
האתר הנו חנות וירטואלית שמופעלת על ידי חברת jcrhome בע"מ.
השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש ו/או הרוכש לכל התנאים הכתובים בתקנון.
אתר jcrhome בע"מ עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים, הנהלת jcrhome בע"מ אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בקישורים אלה ולשימוש בהם.
כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר jcrhome בע"מ מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.
כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר, בעצם ביצועה, כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
רשאים להשתתף ברכישה רק תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, עצם הרכישה הנו הצהרה על עמידה בתנאים אלה.
פעולת רכישה של מוצרים באתר, תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל .
תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי חנות jcrhome בע"מ הוא קבלת אישור של חברת האשראי, אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה, מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה, אם לא יתקבל אישור חברת האשראי במועד הרכישה, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה.
לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, מילוי הפרטים הנו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה.
jcrhome בע"מ יהיה רשאי להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי, לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, jcrhome בע"מ רשאי למנוע מהרוכש מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים.

אם הרוכש מסר פרטים שגויים.
אם ביצע הרוכש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות jcrhome בע"מ או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות
אם הרוכש עשה שימוש בשרותיי חנות jcrhome בע"מ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
אם הרוכש נמנע בעבר מלשלם עבור מוצרים שרכש בחנות jcrhome בע"מ.
אם כרטיס האשראי שברשות הרוכש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
jcrhome בע"מ מציע לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעת הבלעדי. ל jcrhome בע"מ שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות של כל מוצר, הרכישה *תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק, לפיכך אם לא יתאפשר ל jcrhome בע"מ לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, ישיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד jcrhome בע"מ בעניין זה.
כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות :
מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
מחיר ההובלה או המשלוח.
מועד אספקת המוצר – עד 14 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
Jcrhome בע"מ יהיה רשאי להתנות אספקת המוצר לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום מחיר הובלה שונה ו/או יהיה רשאי שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתו בלבד.
בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת אלא אם ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ורק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה.
פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושו הפנימי של jcrhome בע"מ ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניו.
חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מידי לאחר ביצוע רכישת המוצר על ידו באתר, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים ומתן האחריות והשרות יחולו על החברה ו/או הגורם החתומים על תעודת האחריות שתצורף למוצר.
jcrhome בע"מ שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, יהיה jcrhome בע"מ רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בבאר שבע סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 10 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
מדיניות החזרת מוצרים:
החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם jcrhome בע"מ.
המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית על כל חלקיה וסימניה.
כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בצירוף החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.
דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם על חשבון הרוכש, במקרה בו ניתן לרוכש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב הרוכש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את הרוכש בגין כך. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחויב הרוכש בעלויות אלה.
מההחזר הכספי יופחתו 5% מגובה העסקה + דמי המשלוח.
בהחזרת מוצרים הרוכש ישלם את עלות המשלוח גם במקרה שרכש את המוצרים באתר או בחנות מבלי ששילם דמי משלוח.
כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר, בעצם ביצוע, כי כתובת המייל שמסר היא נכונה, והוא מאשר ל jcrhome בע"מ/או מי מטעמו, לשלוח לו מבצעים ועדכונים מידי פעם.
שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל, ניתן לפנות לשירות לקוחות.
כל האמור בתקנון זה, מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים במידה שווה.

2. מדיניות ביטולים:
ביטול עסקה והחזרת מוצרים, כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”).
הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. מוצר אשר נרכש באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו (להלן: “הודעת הביטול”), לרבות באמצעות פקס ודוא”ל, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד’, לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק: בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה.

3. מדיניות משלוחים
הזמנה שתתקבל בימים א-ה אחרי שעה 15:00 או בימי שישי/שבת/ וערבי חג , תחשב כהזמנה שהתקבלה ביום העסקים הבא.
יחד עם זאת הנהלת האתר תעשה ככל יכולתה להקדים את זמן האספקה.
הזמנת לקוח תסופק באמצעות שליחים.
זמן אספקה של משלוח עם שליח – עד 14 ימי עסקים.
הזמנות מעל 300 ש”ח – משלוח חינם עם שליח.
הזמנות מ1 ש”ח עד 299 ש”ח – בתוספת 30 ש”ח.

4. מדיניות פרטיות
פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: “מידע אישי”) אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת הספרים לכתובת הדוא”ל המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך
המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: “המידע”), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכוח ההסכם ו/או הדין.
בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.
חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא”ל שלך (להלן: ”ההרשמה”). על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.